„Život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna,
proto všechno je a může být jinak“

Lidé » Služby a projekty » Via Optima

Řadu pracovní situace i životních lze řešit nejlépe formou uceleného projektu viz. „Potřeby klientů“. Případně si vyberte z nabídky služeb níže uvedených odborných sekcí. V každé najdete listováním podrobnosti - konkrétní kroky. Návrh dalšího postupu obdržíte již při prvním kontaktu, pokud co nejpřesněji popíšete vaše potřeby.  Napište nám!

Rozvoj Cesty Lidé Tvorba
Efektivní investování do rozvoje, ochrana a správa aktiv Strategické, organizační a ekonomické řízení rozvoje Tvorba stabilních motivovaných týmů - nositelů znalostí a dovedností Realizace rozvojových záměrů - inovativní marketing, obchod
a péče o klienty s podporou IT/IS

Tvorba stabilních motivovaných týmů

„Tvorba stabilních motivovaných týmů - nositelů znalostí a dovedností “

1. Vytváření vhodných týmů dle typů záměrů a tvorba efektivních kooperujících sítí

2. Rozvíjení znalostí a dovedností zaměřených na aplikaci v praxi

Zaměření sekce

Hlavní přínosy pro zákazníky:

Ověřujeme stav vašich týmů a přínos současné personální strategie pro dosahování výsledků, zejména s důrazem na firemní kulturu a míru ztotožnění členů týmu s posláním podniku.

Formulujeme hlavní varianty rozvoje lidských zdrojů, aktivování potenciálu současných pracovníků a partnerů a možnosti rozvoje budování sítí na podporu chodu podniku a cesty k posilování tvořivého klimatu v podniku.

Zvyšujeme zodpovědnost členů týmu, jejich loajalitu, orientaci na samostatné řešení situací a celoživotní vzdělávání, formulujeme nově personální potřeby s ohledem na trendy personální práce. Posilujeme sebeřízení a sebekontrolu pracovníků a tím snižujeme zatížení majitelů a manažerů díky přechodu od řízení k vedení a motivování týmů.

Nastavujeme systém tvorba externích týmů a ověřování přínosu sítí spolupracovníků a pečujeme o jejich fungování a průběžné zkvalitňování.

Ukázka práce se zákazníky

1. Nezávazný rozhovor k personálním otázkám s majitelem podniku a následně, v rámci vzájemného poznávání, také s managementem a klíčovými zaměstnanci
2. Návrh hlavních oblastí, které vnímáme jako vhodné k řešení.
3. Zkrácený personálně organizační audit, dle přání i s přesahem do outsourcingu, tj. přípravě podkladů, které procesy je vhodně dělat vlastními pracovníky a které externími dodavateli.
4. Projekt zkvalitnění personální práce, včetně podpory realizace okamžitých personálních opatření (motivování, vzdělávání, doplnění, či obměna týmu)
5. Optimalizace personálních procesů
6. Zefektivnění personální agendy, včetně systému vyhledávání a náboru pracovníků i netradičními cestami
7. Podpora nastavení nových vztahů s externími subjekty a partnery na trhu
8. Optimalizace systému sebevzdělávání a vzdělávání formou vzájemného, sdělení a předávání know – how v podniku.
9. Podpora diskrétních personálních procesů s ohledem na posilování přátelské a tvůrčí atmosféry při současném respektu důrazu na kvalitu a výsledky podniku.

Formy a rozsah poskytování služeb a tvorba cen jsou obdobné pro všechny sekce

Reference a týmy jsou prezentovány souhrnně za celou firmu v samostatných rubrikách.

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz